Tolkning av bostadsrättshavarens underhållsskyldighet enligt stadgarna för brf

med beaktande av ändringar i bostadsrättslagen (SFS 1995:1464)

Bostadsrättshavaren har nyttjanderätten till sin lägenhet utan tidsbegränsning. Föreningens mark, hus och därmed också de enskilda lägenheterna, ägs dock av föreningen. Utan särskild lag- och stadgebestämmelse skulle det därför vara bostadsrättsföreningens uppgift att svara för underhållet av såväl lägenheterna som övriga utrymmen i huset. Innebörden av bostadsrättshavarens underhållsskyldighet är dock att han dels skall vidta de reparationer och det underhåll som behövs, dels svara för kostnaderna för åtgärderna.

Bostadsrättshavaren skall vidare åtgärda de skador som uppstår i lägenheten oavsett om skadorna uppkommit genom hans eget vållande av utomstående. Han är alltså skyldig att på egen bekostnad ombesörja tapetsering, målning och andra reparationer så att lägenheten hålls i gott skick. Vad som betraktas som ”gott skick” preciseras inte i lagen eller i bostadsrättsföreningens stadgar. Frågan får bedömas efter en allmän värdering med hänsyn till husets ålder m.m.

I §5 regleras närmare vad som ingår i bostadsrättshavarens underhållsskyldighet. Det har också markerats att det inte endast avser underhåll utan också en reparationsskyldighet för bostadsrättshavaren. Vidare framgår att föreningen har ett ansvar för föreningens fastigheter och att dessa skall vara väl underhållna och i gott skick.

Bostadsrättshavaren svarar för den inredning som föreningen försett lägenheten med, samt den inredning som bostadsrättshavaren själv tillför lägenheten.

I §7 regleras bostadsrättshavarens rätt att göra förändringar i lägenheten. En bostadsrättshavare måste ha styrelsens tillstånd för att göra väsentliga förändringar i lägenheten. Bedömning av om en förändring är väsentlig, skall endast göras i förhållande till ingreppets art och i förhållande till kostnaden.

Om en bostadsrättshavare vidtagit åtgärder som innebär att han överskridit sin befogenhet att ändra i lägenheten, kan han åläggas att återställa lägenheten i dess tidigare skick.

Här finns en förteckning över byggnadsdelar, inredning och utrustning samt åtgärder som bostadsrättshavaren respektive bostadsrättsföreningen ansvarar för. Denna förteckning är avsedd att vara en hjälp i tolkandet av stadgarna.

Har du några frågor, är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Ladda ner pdf ”vem betalar vad” >>